یکی از نشانه های قیامت خارج شدن زنان از آداب اسلامی با آشکار کردن زینت، مو و بدن و پوشیدن لباسهایی است که عوراتشان را پنهان نمی کند. عبدالله بن عمر رضی الله عنه می گوید از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند: «سیکون فی آخر أمتی رجال یرکبون علی سروج کأشباه الرحال، ینزلون علی أبواب المساجد، نساءهم کاسیات عاریات علی رئوسهم کأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات، لو کانت وراءکم أمة من الأمم لخدمن نساءکم نساءهم کما یخدمنکم نساء الأمم قبلکم» رواه الامام احمد. در امت آخر الزمان مردانی پیدا می شوند که بر زین هایی مانند رحال شترها سوارند و جلو درب مساجد پیاده می شوند، زنانشان لباس بر تن دارند اما در واقع لختند، روی سر آنها مانند کوهان شتر لاغر اندام است، بر آنان نفرین کنید که آنان نفرین شده هستند. اگر بعد از شما امت دیگر می بود زنان شما به زنان آنان خدمت می کردند همانطور که زنان امتهای گذشته به شما خدمت می کنند.

از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است که گفت: از جمله نشانه های قیامت ... اینست که لباسهایی درست می شود که زنان آن را می پوشند ولی در عین حال لختند.

این احادیث از معجزات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به حساب می آید زیرا تمام اینها قبل از ما و همچنین امروز بیشتر از گذشته تحقق یافته اند.

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم این نوع زنان را «کاسیات عاریات» نامیده است. زیرا لباس می پوشند ولی چون لباس ها شفاف و نازکند بدن آنها را نمی پوشاند، مانند اغلب لباس زنان امروزی.

برخی گفته اند «کاسیات عاریات» یعنی لباس ها بدن را می پوشاند ولی آنقدر تنگ و چسپان هستند که تمام مفاتن بدن زن از جمله پشت و سینه را برجسته و آشکار نشان می دهد و یا قسمتی از بدنش را لخت می کند تا بر اساس آن قسمتهای دیگر بدنشان حدس زده شود.

ابوهریره  رضی الله عنه می گوید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: «صنفان من اهل النار لم أرهما؛ قوم معهم سیاط کأذناب البقر یضربون بها الناس و نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رئوسهن کأسنمة البخت المائلة لایدخلن الجنة و لایجدن ریحها و إن ریحها لیوجد من مسیرة کذا و کذا». دو صنف از انسانها جزء اهل جهنم هستند که تاکنون آنها را ندیده بودم. افرادی که شلاقی مانند دم گاو در دست دارند و با آن مردم را می زنند  و زنان پوشیده از لباس ولی در عین حال لخت و عریانی که از اطاعت خدا بدورند و با بی حجابی خود را به طرف مردان سوق می دهند و سر آنان مانند کوهان شتر لاغر اندام است. آنها به بهشت وارد نمی شوند و بوی آنرا نیز حس نمی کنند در صورتیکه بوی بهشت از فلان فاصله حس می شود.

«ممیلات مائلات و رئوسهن کأسنمة البخت المائلة» همان صفاتی که امروز مشاهده می شود را بیان کرده است، درست به مانند اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به زمان ما می نگریسته و آن را برایمان توصیف کرده است.

در عصر ما مکانهایی برای آرایش زنان با مدلهای گوناگون ساخته شده است که مردانی بر آن اشراف دارند و گرانترین قیمتها را دریافت می کنند، و بسیاری از زنان به موهای مصنوعی روی می آورند و آن را به موهای خودشان پیوند می زنند تا جذابیت و زیبایی آن بیشتر گردد و مردان بیشتر مجذوب آنها شوند.