حق خداوند بر بندگان

س1: چرا خداوند ما را آفرید؟

ج1: ما را آفرید تا او را بپرستیم و هیچ چیزی را ( در هنگام عبادت و پرستش ) با او شریك نورزیم و دلیل آن قول خداوند است ، : وما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون)[3] و من چن و انس را نیافریدیم مگر برای اینكه عبادت مرا كنند.

و پیامبرr می فرماید: ( حق الله علی العباد أن یعبدوه ولانشركوا به شیئا)[4]. حق خداوند بربندگان این است كه او را بپرستند و هیچ چیزی را با او شریك نگیرند.

س2: عبادت چیست؟

ج2: عبادت[5] اسم جامعی است از گفتارهای و كردارهایی كه خداوند دوست می دارد مانند دعا، نماز، قربانی و غیره خداوند می فرماید: ( قل إن صلاتی و نسكی ومحیای و مماتی لله رب العالمین.)بگو بدرستی كه نماز و عبادت و زندگی و مگر من از آن پروزدگار جهانیان است، و پیامبر r فرمود كه خداوند می فرماید: ( وما تقرب إلی عبدی بشیء أحب إلی مما افترضته علیه.)[6] بنده من به هیچ وسیله ای نمی تواند به من تقرب و نزدیكی جوید كه ( آن وسیله) در نزد من محبوبتر از عباداتی باشد كه بر او فرض كرده ام.

س3: چگونه خدا را عبادت كنیم؟

ج3:‌همان گونه كه خدا و پیامبرش به ما دستور داده اند خداوند می فرماید : ( یایها الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم).[7]

ای مؤمنان از خدا و رسول او اطاعت كنید واعمال خود را باطل ننمائید، و پیامبرr میفرماید: ( من عمل عملا لیس علیه أمرنا فهو رد.)[8]

هركس علمی انجام دهد كه دین ما آنرا تائید نكند مردود است.

س4: آیا خداوند را بابیم و امید عبادت كنیم؟

ج4: آری، باید خدا را بابیم و امید عبدات كنیم خداوند در حالی كه مؤمنین را تعریف می كند می فرماید: یدعون ربهم خوفاً و طمعاً)[9] پروردگارشان را بابیم و امید می خوانند. و پیامبرr می فرماید: (أسال الله الجنة وأعوذ به من النار)[10] از خداوند می خواه و از آتش دوزخ به او پناه می برم .

س5: احسان در عبادت چیست؟

ج5: احسان مراقبت خداوند د رعبادت( انسان) است، خداوند می فرماید: ( الذی یراك حین تقوم، و تقلبك فی الساجدین).[11] آنكه می بیند ترا و قتی كه بر می خیزی( برای تهجد) و گشن ترا ( حركات ترا) در مابن سجده كنندگان. و پیامبرr می فرماید: ( الاحسان أن تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن فانه یراك).[12] احسان اینست كه خدا را چنان بپرستی كه گویا تو در محضر او تعالی قرار داری وباری تعالی را عینا مشاهده می كنی و اگر عقیده ات چنان كامل نیست پس یقین بدان كه او ترا می بیند.