- كار امروز را به فردا مینداز!

52- با بزرگتر از خود مزاح مكن!

53- با بزرگان سخن طولانی مگو!

54- كاری مكن كه جاهلان با تو جرأت گستاخی پیدا كنند!

55- محتاجان را از مال خود محروم مگردان!

56- دعوا و دشمنی گذشته را دوباره زنده مكن!

57- كار خوب دیگران را كار خود نشان مده!

58- مال و ثروت خود را به دوست و دشمن نشان مده!

59- با خویشاوندان قطع خویشاوندی مكن!

60- هیچگاه پاكان و پرهیزكاران را غیبت مكن!

61- خود خواه و متكبر مباش!

62- در حضور ایستادگان منشین!

63- در حضور دیگران دندان پاك مكن!

64- با صدای بلند آب دهان و بینی را پاك مكن!

65- به هنگاه خمیازه دست بر دهان خویش بگذار!

66- حالت خستگی را در حضور دیگران ظاهر مكن!

67- در مجالس انگشت در بینی مینداز!

68- كلام جدی را با مزاح آمیخته مكن!

69- هیچكس را پیش دیگران خجل و رسوا مكن!

70- با چشم و ابرو با دیگران سخن مگو!

71- سخن گفته شده را تكرار مكن!

72- از شوخی و مزاح خود كمتر كن!

73- از خود و خویشاوندان نزد دیگران تعریف مكن!

74- از پوشیدن لباس و آرایش زنان پرهیز كن!

75- از خواسته های نابجای زن و فرزندان پیروی مكن!

76- حرمت هر كس را در حد خود نگاه دار!

77- در بد كاری با اقوام و دوستان همكاری مكن!

78- از مردگان به نیكی یاد كن!

79- از حضومت و جنگ افروزی جدّا پرهیز كن!

80- با چشم احترام به كار دیگران نگاه كن!

81- نان خود را بر سفره ی دیگران مخور!

82- در هیچ كاری شتاب مكن!

83- برای جمع آوری بیش از حد مال و ثروت حرص مخور!

84- به هنگاه خشم شكیبا باش و سخن سنجیده بگو!

85- از پیش دیگران غذا و میوه بر مدار!

86- در راه رفتن از بزرگان پیشی مگیر!

87- سخن و كلام دیگران را قطع مكن!

88- به هنگام راه رفتن جز به ضرورت چپ و راست خود را نگاه مكن!

89- در حضور مهمان بر كسی خشم مگیر!

90- مهمان را به هیچ كاری دستور مده!

91- با دیوانه و مست سخن مگو!

92- برای كسب سود و دوری از زیان آبروی خود را مریز!

93- در كار دیگران كنجكاوی و جاسوسی مكن!

94- در اصلاح میان مردم هیچ گاه كوتاهی مكن!

95- ادب و تواضع را هیچ گاه فراموش مكن!

96- با خداوند صادق و با مردم با انصاف باش!

97- بر آرزو ها و خواسته های خود غالب باش!

98- خدمتكاری بزرگان و همكاری  با مستمندان را فراموش مكن!

99- با بزرگان با ادب و با كودكان مهربان باش!

100- با دشمنان مدارا كن و در مقابل جاهلان خاموش باش!

101- در مال و مقام دیگران طمع مكن!

102- از رفت و آمد و مال  و مرام و مسلك خویش كمتر بگو!

103- بجز خداوند هیچ كس و هیچ چیز را فرمانروا و فریادرس خویش مشمار!

104- عمر و روزی با حساب و كتاب است، پس مترس و طمع مكن!

105- عمر را برای عمل و عبادت و پاكی و پرهیزكاری غنیمت بدان!

106- اگر بهشت را می طلبی از فساد و ستم و گردن كشی پرهیز كن!

107- سرچشمه ی زشتی ها را دنیا پرستی و مستی و نادانی بدان!

108- بجز در حق و راستی بندگان خدا را بندگی و فرمانبری مكن!

109- خود را با ستم سلاطین شریك مگردان!

110- دنیای دیگر را به دست فراموشی مسپار!