اندرزهای ارزشمند لقمان به فرزندش

تهیه كننده:  گروه اسلامی داریان

1- فرزندم هیچكس و هیچ چیز را با خداوند شریك مكن!

2- با پدر و مادرت بهترین رفتار را داشته باش!

3- بدان كه هیچ چیز از خداوند پنهان نمی ماند!

4- نماز را آنگونه كه شایسته است بپادار!

5- اندرز و نصیحت دیگران را فراموش مكن!

6- در مقابل پیش آمدها شكیبا باش !

7- از مردم روی مگردان و با آنها بی اعتنا مباش!

8- با غرور و تكبر با دیگران رفتار مكن!

9- در راه رفتن میانه رو باش!

10- بر سر دیگران فریاد مكش و آرام سخن بگو!

11- از طریق اسماء و صفات خداوند  او را بخوبی بشناس!

12- به آنچه دیگران را اندرز می دهی خود پیشتر عمل كن!

13- سخن به اندازه بگو!

14- حق دیگران را به خوبی اداء كن!

15- راز و اسرارت را نزد خود نگاه دار!

16- به هنگام سختی دوست را آزمایش كن!

17- با سود و زیان دوست را امتحان كن!

18- با بدان و جاهلان همنشینی مكن!

19- با اندیشمندان و عالمان همراه باش!

20- در كسب و كار نیك جدّی باش!

21- بر كوتاه فكران و ضعیفان اعتماد مكن!

22- با عاقلان ایماندار مدام مشورت كن!

23- سخن سنجیدۀهمراه با دلیل را بیان كن!

24- روزهای جوانی را غنیمت بدان!

25- هم مرد دنیا و هم مرد آخرت باش!

26- یاران و آشنایان را احترام كن!

27- با دوست و دشمن خوش اخلاق باش!

28- وجود پدر و مادر را غنیمت بشمار!

29- معلم و استاد را همچون پدر و مادر دوست بدار!

30- كمتر از درآمدی كه داری خرج كن!

31- در همۀامور میانه رو باش!

32- گذشت و جوانمردی را پیشه كن!

33- هر چه كه می توانی با مهمان مهربان باش!

34- در مجالس و معابر چشم و زبان را از گناه باز دار!

35- بهداشت و نظافت را هیچگاه فراموش مكن!

36- هیچگاه دوستان و هم كیشان خود را ترك مكن!

37- فرزندانت را دانش و دینداری بیاموز!

38- سواركاری و تیراندازی و ... را فراگیر! 

39- در هر كاری از دست و پای راست آغاز كن!

40- با هر كس به اندازۀدرك او سخن بگو!

41- به هنگام سخن متین و آرام باش!

42- به كم گفتن و كم خوردن و كم خوابیدن خود را عادت بده!  

43- آنچه را كه برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند!

44- هر كاری را با آگاهی و استادی انجام بده!

45- نا آموخته استادی مكن!

46- با ضعیفان و كودكان سرّ خود را در میان نگذار!

47- چشم به راه كمك و یاری دیگران مباش!

48- از بدان انتظار مردانگی و نیكی نداشته باش!

49- هیچ كاری را پیش از اندیشه و تدبر انجام مده!

50- كار ناكره را كرده خود مدان!