گوشه ای از اسرار عددی سوره های سجده دار واجب قرآن حکیم

نویسنده: محمدامین احمدی فقیه

در قرآن كریم پانزده آیه وجود دارد كه به آنها آیات سجده میگوینداین آیات در 14 سوره آمده است (سوره حج دو آیه سجده دار مستحبی دارد). كسی كه قرآن میخواند هنگامی كه هر كدام از آنها را بخواند و یا از كسی بشنود سزاوار است بعد از تمام شدن آیه سجده كند.

چهار آیه از این آیات پانزدهگانه، سجده واجب دارد هنگام خواندن یا شنیدن این آیات، سجده نمودن واجب است. در یازده مورد بقیه سجده كردن مستحب است و به آن سجده مستحبّی یا «سجده مَنْدُوبَه» نیز میگویند.

سجدههای واجب قرآن عظیم
 1. سوره سجده(32)، آیه 15.
2. سوره فصلت
(41)، آیه 37.
3. سوره نجم
(53)، آیه آخر62.
4. سوره علق
(96)، آیه آخر19.
سجده
های مستحب قرآن مجید
1. سوره اعراف(7)، آیه آخر206.
2. سوره رعد
(13)، آیه 15.
3. سوره نحل
(16)، آیه 50.
4. سوره اسراء
(17)، آیه 109.
5. سوره مریم
(19)، آیه 58.
6. سوره حج
(22)، آیه 18.
7. سوره حج
(22)، آیه 77.
8. سوره فرقان
(25)، آیه 60.
9. سوره نمل
(27)، آیه 26.
10. سوره ص
(38)، آیه 24.
11. سوره انشقاق
(84)، آیه 21.     

      شماره ترتیب سوره های قرآن مبین و تعداد و شماره ی آیات آن شامل حقایق و اسرار عددی بسیاری است. در قرآن کریم چهار سوره دارای سجده واجب می باشند. سوره های سجده دار واجب به ترتیب و تعداد آیات آنها عبارتند از:

1. سوره سجده (32:30)،2. سوره فصّلت (41:54)، 3. سوره نجم (53:62) 4. سوره علق (96:19).

1.  این چهار سوره از قرآن مجید دارای آیه ای است که در آن امر به سجده برای خداوند متعال شده است که به آنها "سُوَر عزائم" و آیه ی آن را "آیه ی سجده" می نامند.

2.    شماره آیه های سجده دار در این چهار سوره عبارتند از:

      سوره سجده (آیه 15)، سوره فصّلت (آیه 37)، سوره نجم (آیه 62) و سوره علق (آیه19). اگر شماره این چهار آیه را با هم جمع کنیم عددی به دست می آید که مضرب 19 و 7 دارد (15+37+62+19=133=19*7).

3.  جمع ارقام شماره این چهار سوره نیز برابر با تعداد سجده های واجب (34) در نمازهای یومیه (17 رکعت) است (5+1+7+3+2+6+9+1=34=17*2).

4.  اگر شماره ترتیب این چهار سوره ی سجده دار واجب، که دو تای آن دارای حروف مقطعه است را کنار هم بگذاریم عدد 32415396 به دست می آید که دو مرتبه (به تعداد سجده در هر رکعت نماز) مضرب عدد 17 معادل رکعت های نمازهای واجب یومیه است (32415396=17*17*112164).

      جمع دو عدد 17 برابر با 34 و برابر با تعداد سجده های نمازهای واجب روزانه می باشد. آیا با این همه نظم و هماهنگی، شکّی در تحریف و جابجایی سوره های قرآن عظیم وجود خواهد داشت؟ آیا اعتقاد و ایمان صاحبدلان و حقّ جویان بیشتر نخواهد شد؟

5.  سوره سجده جزء سوره های سجده دار واجب و مقطعه دار است، دارای تعداد آیه 30 و شماره ترتیب 32 می باشد که از این دو عدد رقم 3230 به دست می آید و مضرب 19 و 17 و 10 دارد که معادل تعداد کل حروف ﴿بسم الله الرحمن الرحیمو تعداد رکعت های نمازهای واجب روزانه و تعداد حروف تشکیل دهنده بدون تکرار ﴿بسم الله الرحمن الرحیم است (3230=19*17*10).

6.  سوره فصّلت نیز جزء سوره های سجده دار واجب و مقطعه دار است، مجموع آیات و شماره سوره آن برابر 95 است که مضربی از عدد 19 می باشد (54+41=95=19*5). مضرب 5 می تواند اشاره به خواندن نمازهای پنج گانه یومیه در پنج وقت باشد.

7.  شماره ترتیب و شماره آیه سجده دار در دو سوره سجده دار که حروف مقطعه دارند (سوره سجده 32 و آیه 15، سوره فصّلت 41 و آیه 37) در کنار هم عدد 32154137 را می دهد که مضربی از 19 دارد (32154137=19*1692323) و همچنین از طرف دیگر عدد 37411532  است و مضرب 19 دارد (37411532=19*1969028) نشان دیگری از عدم تحریف و جابجایی سوره ها و آیات قرآن مجید را آشکار می نماید.

﴿وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ

نویسنده:   گروه اسلامی داریان