کعبه سنگ نشانی است که ره گم نشود

                 حاجی احرام دگر بند و ببین یار کجاست !


 
 
 
مقام ابراهیم (ع)